Eesti Keeles

Eeluuring

Eesmärgi täitmiseks arendamist vajavad valdkonnad:

 1. IT ettevõtete koostöö täiendõppe alal. Teadmiste kaasajastamine tootearendusest ja teenuste väljatöötamisest kvaliteedijuhtimise alal sh kvaliteedikontrollist ja kvaliteeditõestamisest.
 2. Koostöö teadus- ja sertifitseerimisasutustega, arendamaks Eesti IT ettevõtetes välja kaasaegsed kvaliteedijuhtimise süsteemid ning kvaliteedikontrollimisega tegelevate ettevõtete puhul tõsta nende kontrolli- ja konsultatsioonikompetentsi.
 3. IT teenuseid kasutavate organisatsioonide teadlikkuse tõstmine kvaliteetsete IT toodete ja teenuste olemusest ning kvaliteedi kontrollimise võimalustest
 4. IT kvaliteedi konsultatsiooniettevõtete olemasolu teadvustamine

Projekti elluviimine ja tegevused:

 1. Õppereisid välismaale (USA) tutvumaks IT kvaliteedijuhtimise alaste klastritega/ettevõtetega
 2. Klastri arengustrateegia  ja tegevuskava koostamine
 3. Klastri arengustrateegia  ja tegevuskava tutvustamine seminaril IT teenuste ja toodete pakkujatele, kes oleksid potentsiaalsed klastri liikmed
 4. IT kvaliteedijuhtimise klastri MTÜ või SA loomine
 5. Klastri kodulehe loomine

Käesoleva eeltaotluse projekti tulemused:

 1. Kokku on lepitud klastri pikaajalised eesmärgid, tulemused, tegevused, vajalikud ressursid ja ettevõtete vajadused ning rollid (klastri arengustrateegia).
 2. Klastrisse on kaasatud vähemalt 10 kvaliteedialaste konsultatsiooni, kvaliteedijuhtimise ja kvaliteetset IT alast toodangut/teenust pakkuvat organisatsiooni.
 3. On käidud väljaspool Eestit tutvumas IT kvaliteedijuhtimise alaste klastritega/ettevõtetega ja loodud kontakte hilisemaks koostöök

Mõju klastri liikmetele:

Tõsta ettevõtjate võimekus teha koostööd oma toodangu ja teenuste kvaliteedi tõstmiseks ning oma eesmärkide elluviimiseks.

Täiendavad mõjud:

 1. Koostöösuhete tugevdamine - ettevõtete vahelise koostöö parandamine ning uute koostöösidemete loomine
 2. Inimeste harimine ja teadmiste täiendamine - ettevõtete ja spetsialistide harimine, koolitamine ja üldiste teadmiste täiendamine
 3. Kvaliteedi tõus ja ekspordikasv - toodete ja teenuste kvaliteedi tõus ning seeläbi ekspordi võimaluste suurendamine
 4. Konkurentsivõimelisemad teenused/tooted - üldise konkurentsivõime tõstmine
 5. Välisturgudel koostööpartnerite ning edasimüüjate võrgustiku suurendamine

Meie koostööpartnerid